Oversættelse af bog om Cori

 INDLEDNING
Oversætternes forord
Nærværende skrift er en oversættelse af en italiensk bog, skrevet af en lokal pater om byen Cori, 50 km. syd for Rom. Byen var i antikken en af de vigtigste byer i Latium, og dens historie går længere tilbage end Roms. Bogen udkom i 1968 under titlen ‘CORI attraverso i secoli’. Oversætterne, Henning Nielsen og Peter Hvorslev, har begge boet en del i Cori og vi har mange danske venner, som holder af byen og kommer her jævnligt. Oversættelsen er primært skrevet til glæde for dem. Det er et helt upretentiøst og ukommercielt foretagende, skriftet er ikke til salg, men kan hentes hjem her fra internettet og evt. printes ud.Bogen har en række sort-hvide billeder, som ikke er med i denne udgave. De kan ses i den “store udgave”, som ligeledes kan hentes på nettet. Vi aftrykker bogens originale bibliografi, der således ikke ført up to date. Men i noteapparatet (og undertiden også oppe i selve brødteksten) forekommer der [i skarp parantes] en række ”moderne” indslag: kommentarer, enkelte henvisninger til nyere litteratur samt forklarende og præciserende oplysninger fra oversætterne.
Oversætterne
 Forfatterens forord
I vinteren 1965-66 kom en række universitetsfolk fra Roms arkitektur-fakultet til Cori for at udføre en række  topografiske undersøgelser i byen. Delt i små grupper gik de rundt og målte, diskuterede og udpegede, hvad der kunne have deres interesse. Men m.h.t. oplysninger om byens monumenter måtte de søge dem i Roms biblioteker. Samme problem havde alle andre lærde der for eller siden havde brug for  oplysninger vedr. Cori’s historie og arkæologi. I Cori selv fandtes ingen publikationer desangående. Trykte værker herom er en bibliografisk sjældenhed, og selv Accrocca’s værk (Cori. Storia e monumenti, 1933) kan ikke købes i handelen mere. Disse kendsgerninger blev kommenteret en aften af en flok venner, forsamlet i Cori for at “varme op” til den forestående Carosello Storico. Det var denne aften ideen til en “Guida Turistica” blev konkretiseret, publiceret senere i samarbejde med vennen De Gregorio, og i dag nærværende bind.Det omfattende materiale ville egentlig kræve et større værk; men af forskellige grunde har vi foretrukket at give vort arbejde ret beskedne dimensioner, hvorved   3000 års historie bliver koncentreret på kun 120 sider. Den studerende på jagt efter særlige enkeltheder eller den som søger ting der kan fremhæve byens særlig glorie (hæder) må gå til den omfattende bibliografi og i øvrigt henvende sig  til National-arkivet i Latina, hvor Cori-dokumenterne opbevares.
 Taksigelser etc.
forfatteren
Epifanio Scarnicchia

1968
Cori Attraverso i secoli

JEG KØBTE BOGEN I CORI FOR 25 ÅR SIDEN, OG DEN ER FORLÆNGST UDSOLGT.

OVERSÆTTELSEN SKYLDES MIT VENSKAB MED HENNING NIELSEN OG PETER HVORSLEV, SOM VI BRAGTE SAMMEN, OG SOM HVER ISÆR OVERSATTE KAPITLERNE.

INDTASTNING OG LAYOUT PÅ PC BLEV FORETAGET AF
KJELD BANG.

DER MÅ GENGIVES MINDRE UDDRAG AF BOGEN, MEN DEN MÅ IKKE UDEN TILLADELSE GENGIVES I HEL FORM.

VED GENGIVELSE SKAL DER HENVISES TIL ALLE 3 MEDVIRKENDES BIDRAG

Kjeld Bang
Via Garibaldi 27
04010 Cori
0045 40783900

Kære P. Epifanio.   Et historiske arbejde, som fremlægger udviklingen af den moralske og kunstneriske arv fra vores egen by og minder de nulevende om deres egen fortid, kunne ikke være påbegyndt på en bedre måde.De historiske begivenheder fremlægges i en fremadskridende sammenhæng og man forstår let – efter blot en kort læsning – hvorledes livet hos dette ældgamle og stolte folk, der elsker friheden, fortjener respekt og anerkendelse fra enhver tids herskere. Dette folk, som har skabt ikke blot nogle af de mest beundrede og uforgængelige monumenter, men også hovedværker inden for den politiske og juridiske videnskab såsom de Coresiske Statutter.Det religiøse liv fremstilles på en måde, så man forstår hvorledes den evige kristne livsvæske har næret og åndeliggjort Cori’s historie. Hovedpersonerne bliver her levende igen, og omtalen af de kristne og de kunstneriske værker, der er et resultat af fællesskabet, er nøjagtig og interessant.Men De, kære pater, vier også et kapitel til “skikke og traditioner” og får derved genoplivet de sædvaner, der i historien om en by som Cori, udgør det, der binder tingene sammen. Man får således til fulde tilfredsstillet sin nysgerrighed efter viden om disse traditioner; et behov for en total undersøgelse, som andre arbejder af tilsvarende art, de være nok så prisværdige, har forsømt.Til glæden ved at læse Deres bog føjes yderligere den fordel at blive beriget med værdifuld viden om historiske begivenheder, udviklingen i det civile liv og de kulturelle og kunstneriske erobringer i Cori.Og utvivlsom vil den slags resultater, som De hermed fremlægger, en koncentreret men dog komplet historie, nå sit mål, især blandt de unge.Dette fordi det ikke er sandt, at de unge “ikke længere har nogle idealer”. Tværtimod. I hjemegnens historie søger de sandhed og objektivitet. Jeg tror, at Deres arbejde i den retning virkelig vil bidrage til at redde den historie og de traditioner i Cori, som fortjener at blive reddet. Tro mig Deres

Vito De Gregorio

Æres-inspektør for Cori’s monumenter